T.C.
KARGI KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
 
TEKLİF MEKTUBU
 
 
            Birliğimizde çöp toplamak üzere alınacak şoförün asgari ücret üzerinden  % 20  fazla olarak hizmet alımı işi yapılacaktır.
 
            Teklif mektubunda belirtilen özellikler göz önüne alınarak 19/12/2016 tarihi saat 14.00’a kadar Teklif Mektubunu  Kargı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğüne teslim edilmesini  rica ederiz.
 
 
                                  
              Hüseyin ÜNAL                                                                                     Kazım KARABIYIK
             Birlik Müdürü                                                                                 Birlik Gerçekleştirme Görevlisi
                                                                                                                                    
 
A1
B2
Sıra No
 
     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3
 
        Miktarı
 
Teklif Edilen       Birim Fiyat
        
        Tutarı
Birimi
İşçi sayısı
Gün
1
Şoför İşçilik Gideri (Yemek ve Yol Gideri Hesaplanmayacak) Brüt Asgari ücret üzerinden % 20 fazla ücretlendirilecek
Gün
1
360
 
 
                                                                 TOPLAM  (K.D.V Hariç)
 
 
 
 
Yalnız: (Yazı ile KDV Hariç)…………………………………………………………………TL’dir.
 
 
 
                                                                                             
   YÜKLENİCİ FİRMA KAŞE-İMZA
 
 
 
 
           
KÖYLERE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
                                                                                     KARGI İLÇESİ KÖYLERİNDE ÇÖP TOPLAMA İŞİNDE ÇALIŞTIRILMAK
                                                                                               ÜZERE ŞOFÖR ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
 
 
Madde 1. İŞİN KONUSU
Kargı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince Kargı ilçesine bağlı  köylerde çöp toplama işlerinde  Şoför olarak çalıştırılmak üzere yapılan hizmet alım ihalesidir.
 
Madde 2. TANIMLAR
İdare: Kargı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Yüklenici: Hizmet satın alınan firma
 
Madde 3. İSTENİLECEK BELGELER
Yüklenici firma, personel sayısını ve personellere ait aşağıda belirtilen belgeleri dosya halinde ve her bir personel için ayrı ayrı idareye verecektir. Personel değişikliği gerektiren zorunlu hallerde de bu bilgiler takip eden ilk  iş gününde idareye  verilen dosyaya konulacaktır. Bu belgeleri idareye vermeden işe personel başlatılmayacaktır.
a ) Nüfus cüzdanı sureti
b ) Adli sicil kaydı
c ) Kanuni ikametgâh belgesi
d ) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair Sağlık Raporu
e ) Ehliyet Fotokopisi
 
 
Madde 4-YAPILACAK İŞLER / İŞÇİ PROGRAMI
 
a) Kargı ilçesinde idare tarafından belirlenen köylerde konteynırlarda bulunan çöplerin çöp aracı ile yapılacak iş programına uyulmak suretiyle günlük olarak toplanması,
b)   Personel haftanın 5 günü Sabah 07:00  ve Akşam 17:00 saatleri arasında çalıştırılacaktır.
c) Yüklenici firma haftalık çalışma süresini 45 (kırk beş) saat olacak şekilde planlayacaktır.
d) Resmi Bayram ve Tatil günlerinde personel idarenin uygun görmesi halinde mesai ücreti ödenmek suretiyle çalıştırılacaktır.
e)  Personelinin işe geliş ve gidiş çalışma saatlerine uyulmasında sorunlar yaşanmaması için yüklenici personelin geliş ve gidişini takip edecek ve olması muhtemel sorunları giderici tedbirler alacaktır. Personele yol ücreti ödenmeyecektir.
f)  İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen çöp toplama aracının günlük kontrolleri, temizliği ve bakımı yapılacaktır.        
g)Araçta arıza yada aksaklık olması durumunda bir rapor ile idareye bildirilecek aracın vereceği hizmet aksatılmayacaktır.
 
Madde 5- YÜKLENİCİNİN YASAL SORUMLULUKLARI:
 
Yüklenici; İdarenin işyeri işletme talimatlarına ve İdare ile sözleşme imzalandığı takdirde, bu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerine uyacak ve bunları eksiksiz olarak uygulayacaktır.
Yüklenici; 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde öngörülen iş ve çalışma şartları ile ilgili tedbirleri alacaktır.
Yüklenici; Sigortasız personel çalıştırmayacaktır. 506 sayılı Kanun Hükümlerine göre, işe giriş bildirgesini SGK’ ya bildirdiği personeli çalıştıracaktır.
Yüklenici; Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Belediye ve diğer makamlara yapılması gereken beyan ve müracaatlarla ilgili olarak, her türlü kusurlu ve hatalı işlemden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluğu üstlenecektir.
İdare, Yüklenici’ nin yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini her zaman kontrol edebilir. Yüklenici yasal konulardaki her türlü belgeyi İdare’ye vermek zorundadır. Bu kontroller sırasında tespit edilen olumsuz durumlarda, eksiklik giderilinceye kadar ödeme yapılmaz ve olumsuzluğun sürmesi halinde de idari şartname ve sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanır.
Hizmetlerin ifası için Yüklenici tarafından istihdam edilecek işçilerin ve  ücretleri Yüklenici tarafından ödenecek ve bu işçilerin ve özlük hakları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve sair ilgili resmi mercilere karşı her türlü prim, vergi ve benzeri ödemelerden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici bu hususta ilgili mevzuat hükümlerini tam ve eksiksiz uygulamakla yükümlü olup, işçi ve personelinin ücret bordrosu suretlerini ve bordrolarda yazılı sigorta primlerinin ödendiğine dair Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan alacağı makbuzların fotokopilerini ve İdarenin bu hususta kendisinden talep edebileceği sair belgelerin kopyalarını İdare’ ye verecektir. Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunarak yasa, yönetmelik ve tüzüklerin gereklerini uygulayacak ve bu husustaki ilgili belgelerin birer kopyasını İdare’ye temin edecektir.
Yüklenici çalıştırdığı tüm işçilere her ay maaş bordrosu verecek, bunda tüm ücretler ayrı ayrı gösterilecektir. Hangi sebeple olursa olsun firmayla ilişkisini kesen işçinin firmadan alacağı olmadığı belgelenecek ve idareye yazılı bilgi verilecektir.
 
Madde 6- ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLER HAKKINDA
 
 1. İhale konusu işyerinde yüklenici, şoför çalıştıracak idarenin istemesi halinde bu sayı anlaşılan bedel üzerinden artırılabilecektir.
 2. Şoföre yıllık yasal asgari ücretin dahafazla ücret ödenecektir.
 3. Çalışan personel sakal bırakmayacak saçı ve bıyığı kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır.
 4. Emniyet ve güvenlik tedbirlerine aynen riayet edilecektir.
 5. Hizmetin görülmesinde gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan ve personelden kaynaklanan idareye, personele ve 3.şahıslara kamu zararı doğması halinde oluşan zararın giderilmesi ve tazmininden yüklenici ve personelleri firma sorumludur.
 6. ) Yüklenici firma iş kanunu, işçi sağlığı mevzuatı olmak üzere her türlü sağlık tedbirlerini
  alacak ve tehlikeli şartlar altında çalışmaya meydan verilmeyecektir. İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği işçi ve işveren hakkındaki haklardan dolayı işçi alınması veya işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması gibi tüm sorumluluklar yükleniciye ait olup idare bu konuda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır. Yüklenici firma çalıştırdığı elemanlar için sağlık takip kartı oluşturacaktır.
   
  Madde 7-  KAZA RAPORLARI
   
  Yüklenici meydana gelen iş kazaları ile ilgili SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerine yasal süresince verilmesi gereken raporların bir kopyasını mutlaka 48 saat içinde idareye de verecek, kaza ile ilgili sonuçları bildirecektir. Yüklenici; hizmetlerle ilgili olarak vuku bulan ve kişiye, mala ya da cana zarar verebilecek ya da ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek her türlü kazaya ilişkin olarak, idare tarafından talep edilecek detayları içeren raporları İdareye sunacaktır. Ayrıca, söz konusu kazalar telefonla, ya da başka şekilde derhal İdareye ya da İdare tarafından tayin edilecek yetkiliye rapor edilecektir.
   
  Madde 8- HİZMET SUNUMUNDA HERHANGİ BİR KUSUR VEYA SÖZLEŞME ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNE RİAYETSİZLİK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR
   
  a) Personelin, saatlik izni, viziteye çıkma durumlarında birim amirlerinin mutlaka izni olacaktır. Habersiz gidişlerde o eleman işe gelmemiş sayılacaktır. İdarece belirtilen kurallara uygun hareket etmeyen personel hakkında tutanak tutulup yükleniciye teslim edilecektir.
  b) İdare; gerek mesleki yönden yeterli bulmadığı, gerekse diğer (disiplin, iş ahlakı vb.) yönlerden uygun bulmadığı elemanların uzaklaştırılması ve yerlerine yeni teknik eleman istihdam edilmesi hususunda yükleniciye bildirimde bulunması halinde, yüklenici bu hususu en geç YEDİ (7) gün içinde tüm yasal işlemleri tamamlayarak yerine getirmekle yükümlüdür.
  c ) Kendi isteği ile işten ayrılmak isteyen personel için yüklenici 15 gün önceden idareye bildirerek, bu süre içerisinde aynı vasıflarda yeni eleman temin edecektir.
   
  Madde 9- DİĞER HUSUSLAR
  (9) Maddeden oluşan iş bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda İdari Şartname, Sözleşme ve yürürlükte bulunan iş kanunu hükümleri uygulanır.